کریمه :: عکس نوشته مقام معظم رهبری/کانون خانواده در غرب در حال فروپاشی است.
عکس نوشته مقام معظم رهبری/کانون خانواده در غرب در حال فروپاشی است.
بازدید: 0
تاريخ : 1395/06/09
مقام معظم رهبری:امروز متسافانه در غرب، انسان مشاهده می کند که کم کم کانون خانواده یکی پس از دیگری از هم می پاشد.
و از بین می رود. آثارش هم همین بی هویتی فرهنگی و فساد است که امروز دچارش شده اند. روز به روز هم دارد بیشتر می شود و بقایای آنچه را که داشته اند دارد از بین می رود.
  
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: